Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, są przyjmowani do I LO w Tczewie w pierwszej kolejności.

DLA ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Poniższe zasady przeliczania punktów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej I LO w Tczewie decyduje suma punktów (maksymalnie 200), której składnikami są:

  1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100),
  2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wybranych przez Dyrektora I LO w Tczewie (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72),
  3. punkty uzyskane za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 28).


Ad. 1.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki przedstawione w procentach przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnoży się przez 0,35.

Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przedstawiony w procentach przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnoży się przez 0,3.

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty na podstawie odpowiednich przepisów przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danych przedmiotów zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Ad. 2.

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty według zasady:


Ad. 3.

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Poniższe zasady przeliczania punktów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej I LO w Tczewie decyduje suma punktów (maksymalnie 200), której składnikami są:

  1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100),
  2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wybranych przez Dyrektora I LO w Tczewie (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72),
  3. punkty uzyskane za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 28).


Ad. 1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z:

przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnoży się przez 0,2.

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie odpowiednich przepisów przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z danych przedmiotów zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.


Ad. 2.

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty według zasady:


Ad. 3.

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

opracowała Anna Kleinschmidt