Zasady rekrutacji

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, są przyjmowani do I LO w Tczewie w pierwszej kolejności.

O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej I LO w Tczewie decyduje suma punktów (maksymalnie 200), której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100),
 2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów wybranych przez Dyrektora I LO w Tczewie (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 80),
 3. punkty uzyskane za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20).


Ad. 1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnoży się przez 0,2.

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie odpowiednich przepisów przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z danych przedmiotów zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.


Ad. 2.

Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty według zasady:

 • celujący – 20 punktów,
 • bardzo dobry – 16 punktów,
 • dobry – 12 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.


Ad. 3.

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty,
 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów,
 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 13 punktów, w szczególności:
  1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę dodatkowe kryteria (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem):

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Jesteś tutaj: Strona główna > Zasady rekrutacji