Historia szkoły

We wrześniu 1948 r., przy ul. Parkowej, rozpoczęła działalność 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego. Siedzibą szkoły został nowoczesny gmach wybudowany w 1934 r. przez niemieckie stowarzyszenie Deutscher Schulverein, jako szkoła dla dzieci tczewskiej mniejszości niemieckiej.

Dyrektorem został Witold Wiśniewski - nauczyciel historii. Pamiętający go uczniowie i współpracownicy wspominają go jako dobrego organizatora, świetnie kierującego szkołą.

W 1951 r. pierwsi absolwenci liceum zdali egzamin dojrzałości. Było ich 16.

Od 1953 r. dyrektorem szkoły był pan Bronisław Kalkowski, człowiek łatwo zjednujący sobie sympatię otoczenia, umiejący stworzyć ciepłą, rodzinną atmosferę wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

W 10-lecie powstania liceum 18 czerwca 1958 r. otrzymuje ono sztandar i imię: Marii Skłodowskiej-Curie. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli władz politycznych i oświatowych miasta i województwa oraz dawnych uczniów, którzy znaleźli się w różnych częściach kraju. Wielu z nich przybyło na uroczystość i była to okazja do wspomnień i refleksji.

W drugiej połowie lat 60-tych władze oświatowe postanowiły zakończyć działalność liceów pedagogicznych, które jak uznano, już spełniły swoje główne zadanie, a więc przygotowanie kadry pedagogicznej dla powojennej oświaty. To oznaczało, że zakończy swoją działalność Liceum Pedagogiczne i postanowiono, że tam przeniesione zostanie w 1966 roku Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie z ulicy Parkowej.

1 września 1966 roku w sali gimnastycznej powitał zebranych nowy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie p. Adam Jabłoński (wcześniej dyrektor Liceum Pedagogicznego), pod którego kierownictwem szkoła funkcjonować będzie przez kilkanaście lat. Nowy rok wraz z uczniami rozpoczęła grupa nauczycieli, którzy dotąd pracowali w LP. W 1967 r. odbyła się pierwsza matura w nowej siedzibie. Świadectwo dojrzałości otrzymało 67 absolwentów.

Wówczas też postawiono na rozwój szkolnictwa zawodowego, nie były więc potrzebne w Tczewie dwa licea ogólnokształcące. W 1967 r. zlikwidowano Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Od roku szkolnego 1967/68 uczniowie dwóch ostatnich roczników z LO im. Adama Mickiewicza kontynuowali naukę w LO im Marii Skłodowskiej-Curie w budynku Liceum Pedagogicznego przy ul. Dzierżyńskiego 59 (obecnie Szkoły Morskiej 1).

Lata 1966 i 1967 to okres, kiedy następowała integracja młodzieży przybyłej z Parkowej, z Westerplatte i ostatnich roczników LP. Uczniowie i nau­czyciele poznawali budynek, "urządzali się" i zaczęli tworzyć społeczność jedynego już wówczas w mieście liceum ogólnokształcącego

Lata 60-te i 70-te to szczególny rozwój turystyki, nierozerwalnie związanej z osoba nauczyciela geografii i astronomii pana Bronisława Goździelewskiego. Uczniowie corocznie wyjeżdżali na rajdy, biwaki, wycieczki po najbliższej okolicy, które miały umożliwić poznanie kraju, zaszczepić miłość do przyrody, a także pozwalały usłyszeć ciekawe opowieści np. o historii grobów na sąsiadującym ze szkołą cmentarzu, nauczyć się mapy nieba, nazw gwiazd. Od 1971 r. organizowane dotąd wycieczki szkolne ustępują miejsca wycieczkom klasowym. Młodzież, najczęściej pod opieką wychowawców, wyjeżdżała do różnych części kraju, aby poznać jego piękno.

W 1969 r. maturę zdali ostatni absolwenci LP. W budynku pozostali już tylko uczniowie LO.

Lata 60-te i 70-te to także okres burzliwej działalności szkolnych organizacji młodzieżowych - ZMS i ZHP. Szkolną organizacją ZMS opiekowali się pan Kazimierz Błaszczyk, pan Stefan Linowski, pani Regina Tatur, pani Elżbieta Szałańska. Młodzież zgodnie z ówcześnie panującą tendencją, aktywnie włączała się do działalności politycznej, organizowała imprezy patriotyczne, sesje popularno-naukowe.

W 1971 r. powstaje w szkole szczep ZHP, którego pierwszym komen­dantem został pan Zenon Waruszewski, następnym phm. Antoni Kowalski (nauczyciel geografii), patron działalności turystycznej, a także budowniczy wspaniałej harcówki (kominek istnieje do dziś w sali nr 32).

W 1976 r. komendantem szczepu zostaje hm. Bożena Deja - nauczycielka historii.

W 1970 r. na terenie szkoły zorganizowano obchody 50-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce i z tej okazji przybyli wykładowcy i absolwenci szkoły z kpt. żw. Konstantym Maciejewiczem, kpt. żw. Antonim Ledóchowskim, kpt. żw. Karolem Olgierdem Borchardtem oraz ówczesnymi ministrami Oświaty i Wychowania oraz Żeglugi, podjęto wtedy szereg rozmów na temat kultywowania przez LO im. Marii Skłodow­skiej-Curie morskich tradycji, istniejącej tu przed wojną, pierwszej w Polsce Szkoły Morskiej. Udało się ten pomysł zrealizować w II połowie lat 70-tych, kiedy komendant Szczepu był jednocześnie historykiem. Szczepowi nadano imię kmdra Antoniego Garnuszewskiego- dyrektorowi przedwojennej Szkoły Morskiej. W 1979 otwarto Izbę Tradycji Szkoły Morskiej. W 1980 r. u nas obchodzono 60-ecie szkolnictwa morskiego.

Lata 70-te to również okres ożywionej działalności Szkolnej Komendy OHP, kierowanej przez wiele lat przez pana Stefana Kukowskiego. Komenda szkolna organizowała wiele wakacyjnych hufców pracy, najczęściej w okolicach Tczewa, w pobliskich PGR-ach np. PGR Ostrowite, Żelisławki. Junacy OHP pracowali też w hufcach śródokresowych. Kilkakrotnie organizowano też hufce zagraniczne do NRD i Czechosłowacji. Prace społeczne naszej młodzieży upiększały miasto i szkołę. Uczniowie pracowali między innymi przy budowie basenu przy ul. Wojska Polskiego. Hufce pracy przetrwały aż do zawirowań politycznych lat 80-tych.

W latach 70-tych ożywioną działalność prowadziła Spółdzielnia Uczniowska, którą opiekowała się pani Halina Szpakowska. Wszyscy uczniowie byli klientami sklepiku szkolnego, który znajdował się na II piętrze (obok dzisiejszej sali chemicznej).

W tym miejscu wspomnieć też należy o działalności Szkolnego Koła Przyjaciół Teatru, którym opiekowała się pani Anna Andrzejewska. Za swoją działalność otrzymało ono szereg nagród w skali województwa. W ramach działalności koła dramatycznego czy teatralnego uczniowie przygotowywali różne adaptacje sceniczne utworów literackich

Obraz lat 70-tych nie byłby pełny, gdyby nie wspomnieć o sporcie szkolnym. W 1971 r. zdobyliśmy wicemistrzostwo województwa szkół średnich w piłce ręcznej dziewcząt, a w Powiatowej Spartakiadzie Szkół Średnich - dziewczęta I miejsce, a chłopcy II. W 1972 r. odbył się mecz w piłce siatkowej nauczyciele-uczniowie. Przy ogromnym aplauzie widowni wygrali uczniowie 3:2. W 1978 roku po raz pierwszy przeprowadzono w naszej szkole plebiscyt na najlepszego sportowca szkoły - został nim Piotr Kurowski - 3829 pkt.

Od roku szkolnego 1969/70 uczyli się w szkole tylko uczniowie LO, bo w 1969 r. ostatnią maturę zdali absolwenci LP. Było wtedy w szkole 13 klas licealnych i 2 klasy VIII szkoły podstawowej.

W 1971 r. pierwszą maturę zdali uczniowie zreformowanej 8-klasowej szkoły podstawowej. Było ich 45. Odtąd też można było ukończyć szkołę, otrzymując świadectwo ukończenia szkoły bądź świadectwo dojrzałości.

W połowie lat 70-tych uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w olimpiadach przedmiotowych. Możemy poszczycić się licznymi sukcesami naszych uczniów. ( patrz? Osiągnięcia)

W lutym 1982 r. odszedł do innej pracy dyrektor Adam Jabłoński. Był on niekwestionowanym autorytetem dla znacznej części młodzieży i większości nauczycieli. Ze względu na swoją bezkompromisowość i konsekwencję szanowany w środowisku. Uczniowie się go bali, ale też szanowali. Stanowisko dyrektora objęła pani Krystyna Rybicka, wcześniej nauczycielka fizyki w tej szkole, później kierownik internatu w Liceum Ekonomicznym.

W latach 70-tych powstawała także biblioteka szkolna. Jej początki wiążą się z osobą pani Urszuli Komorowskiej. Podstawą księgozbioru stały się książki trzech liceów, które od 1967 r. stanowiły jedna szkołę. Bibliotekarzami byli pani Anna Andrzejewska, pani Barbara Malczewska, a od 1988 do obecnej chwili pan Juliusz Andrzejewski. Biblioteka przez wiele lat posiadała dobrze wyposażoną czytelnię, a obecnie zamiast czytelni - Szkolne Multimedialne Centrum Informacji.

W latach 80-tych dużą popularnością cieszyły się konkursy j. rosyjskiego dla kl. IV zainicjowane przez panią Reginę Tatur, a kontynuowane i rozwinięte przez panią Annę Świetlikowską i panią Danielę Bollin.

W 1982 r. z inicjatywy nauczycielki j. angielskiego pani Marii Jaworskiej odbył się pierwszy wieczór j. angielskiego, z którego wyłonił się później szkolny turniej talentów organizowany przez ówczesne opiekunki samorządu szkolnego panią Iwonę Malmur i panią Elżbietę Cyfert. Od 1990 r. turniej stał się imprezą miejską z udziałem reprezentacji wielu szkół. i był przeglądem twórczości szkół średnich.

Rok 1991 to pierwszy numer gazetki szkolnej "Mina Stalina". Radą i doświadczeniem służyła redaktorom pani Elżbieta Szałańska.

W latach dziewięćdziesiątych stałym elementem ceremoniału szkolnego staje się Dzień Patronki Szkoły. W dniu 8 grudnia - imieniny Marii - klasy pierwsze lub drugie organizują w różnorodnej formie (wieczornice, konkursy, scenki teatralne) obchody święta patronki Marii Skłodowskiej-Curie.

W 1992 r. szkoła zapoczątkowała współpracę z gimnazjum w Weilburgu. Obecnie wymiana ta przybrała inne formy i realizowana jest w ramach europejskiego programu Socrates-Comenius.

Do tradycji szkolnej weszły od 1992 r. "Otrzęsiny" - chrzest uczniów kl. I. Organizatorem pierwszej tego typu imprezy była pani Elżbieta Szałańska.

W 1993 r. obchodziliśmy jubileusz 35-lecia nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz 45-lecia istnienia szkoły, na który przybyli liczni goście. Przy okazji jubileuszu wydana została publikacja okolicznościowa "Jednodniówka Jubileuszowa"* pod redakcją pani Elżbiety Szałańskiej i Edwarda Grabowskiego.

Gośćmi naszej młodzieży w ostatnich latach byli Grzegorz Kołodko jako wicepremier, prof. Longin Pastusiak (2 razy), Donald Tusk, Jolanta Banach, Olga Krzyżanowska, Janusz Lewan­dowski, Joanna Fabisiak, Ewa Michalska, Marek Biernacki.

W roku szkolnym 1991/92 po raz pierwszy powołano Rzecznika Praw Ucznia. Z wyboru młodzieży został nim pan Józef Madeja, później funkcję tę pełniła pani Anna Urban.

Kiedy w latach 70-tych zakończyły się bale maturalne wzrasta ranga "Studniówki". Każda "Studniówka" jest wielkim świętem czwartoklasistów, poprzedzają je kilkumiesięczne przygotowania. Jedną ze "Studniówek", tę w 1992 r. uświetnił swoją obecnością nasz słynny absolwent Grzegorz Ciechowski - znany w całej Polsce jako Obywatel GC, który na prośbę swoich młodszych kolegów z LO zagrał i zaśpiewał kilka swoich przebojów.

Przez wszystkie lata ogół młodzieży zrzeszał Samorząd Szkolny. Jego pracę trudno opisać gdyż wymienione wcześniej akcje i imprezy właściwie organizowali uczniowie - członkowie Samorządu Szkolnego. Na przestrzeni lat samorząd odgrywał też ważną rolę, opiniując ważne dla życia szkoły decyzje. Opiekunami samorządu szkolnego byli: pani Krystyna Morus, pani Ewa Wuttrich, pani Janeczka Krzemińska, pani Iwona Malmur, pani Elżbieta Cyfert, pani Katarzyna Etmańska a obecnie pani Ewa Szułczyńska i pani Małgorzata Jurczyńska.

Schyłek lat 80-tych i lata 90-te to okres, kiedy pracę w liceum zakończyła spora grupa nauczycieli, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę. Na ich miejsce pojawiła się grupa młodych nauczycieli i teraz oni będą pisać nowe karty historii liceum.

Z osobą pana Pawła Manikowskiego kojarzyć się będą gazetki szkolne "Dictum" (1996 r.) - prezentujące cyniczno-groteskową wizję świata , "Varia(t)" (1998 r.) oraz "Glosa" ( 2002), a także Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy (działający od 1996 r.).

Siedem lat temu zainicjowano w szkole wigilie dla rodzin wielodzietnych. Corocznie w grudniu młodzież nasza z ogromną życzliwością przygotowuje świąteczny poczęstunek i paczki dla kilkunastu rodzin z okolic Starego Miasta.

W 1997 r. odbyły się pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Reprezentantem naszej szkoły został uczeń klasy III Karol Stępień. W kolejnych latach wybrano: Michała Iwanowicza (był też jej przewodniczącym) i Kamilę Neubauer i Dominikę Michalik.

W 1998 r. do szkoły zawitała nowoczesność w postaci dostępu do Internetu. "Okno na świat" zostało otwarte. W 2001 r. szkoła nasza wygrała konkurs na powiatową pracownię komputerową. We wrześniu zainstalowano w nowej pracowni zestawy Macintosh. Z grupą uczniów czuwa nad dwiema pracowniami komputerowymi, wyposażonymi w komputery klasy PC oraz zestawy Macintosh, pani Aleksandra Krzemińska.

W 1998 r. odeszła na emeryturę pani dyrektor Krystyna Rybicka, od wielu lat związana ze szkołą początkowo jako nauczyciel fizyki, a także maszynopisania, przez kilkanaście lat jej dyrektor. Wyrazem uznania dla pani dyrektor Krystyny Rybickiej jest jej dwukrotny wybór na radną powiatu tczewskiego, gdzie dalej pracować może na rzecz lokalnej oświaty.

We wrześniu 1998 r. stanowisko dyrektora objął pan Idzi Jakóbczak, nauczyciel biologii. Pod jego kierownictwem szkoła wkracza w kolejne etapy reformy oświaty. Z inicjatywy dyrektora 11 grudnia 1998 r. zorganizowano w szkole obchody 50-lecia istnienia liceum. Wydana została gazetka jubiluszowa "5 lat minęło..."* pod redakcją pani Elżbiety Szałańskiej, pana Edwarda Grabowskiego i pana Pawła Manikowskiego.

26 lutego 1999 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólno­kształcącego im. M. Skłodowskej-Curie.

W 1999 roku szkoła nasza nawiązała współpracę międzynarodową z młodzieżą wielu państw europejskich w ramach programu Euro Kids Camp. Pod opieką pani Aleksandry Krzemińskiej grupy uczniów uczestniczyły w spotkaniach we Wiedniu (1999) i Brukseli (2000).

W 2000 r. PWN w Warszawie ogłosiło ogólnopolski konkurs na encyklopedię szkoły. Nauczyciele, pani dyrektor Bożena Deja-Gałecka, pan Paweł Manikowski, pani Katarzyna Weiss wraz z grupą 24 uczniów głównie klasy III a przygotowali egzemplarz konkursowy, który zyskał uznanie w Warszawie i znalazł się w gronie "trójki" najlepszych w Polsce w grupie szkół średnich. Dzięki staraniom przewodniczącej Rady Rodziców, pani Ewy Koperskiej-Kuc, nagrodzoną Encyklopedię wydano drukiem i stanowi ona trwały dorobek szkoły.

W roku szkolnym 2000/2001 nauczyciele j. angielskiego pan Remigiusz Koluch i pan Mirosław Wojtek zainicjowali Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla szkół ponadpodstawowych.

W czerwcu 2002r. odbył się długo oczekiwany Zjazd Trzech Liceów, na który z różnych stron świata przybyli absolwenci LO im. Adama Mickiewicza, Liceum Pedagogicznego i LO im. M. Skłodowskiej-Curie. Było ich około 500. Z tej okazji została wydana publikacja "Zjazd Absolwentów Liceów"*.

W ciągu 55 lat istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie mury jego opuściło ponad 5 tysięcy absolwentów; krócej lub dłużej pracowało tu ponad 200 nauczycieli.

Szkoła wrosła w środowisko, ma w nim trwałe miejsce. Wielu jej absolwentów pełni ważne funkcje w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym naszego miasta, regionu, a nawet kraju.

* Publikacje znajdują się w zbiorach biblioteki szkolnej, do wykorzystania.