http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

Profile klas

WAŻNE !!!

Wybierając oddział (klasę) koniecznie weź pod uwagę preferencje uczelni wyższych dotyczących przedmiotów maturalnych. Nie sugeruj się wyborem koleżanki czy kolegi, ponieważ im lepiej wybierzesz teraz, tym większą masz szansę na dalszą edukację na wymarzonym kierunku studiów. Zastanów się co chcesz robić w przyszłości, porozmawiaj z rodzicami - wtedy Twój wybór będzie trafny.

 

PROPOZYCJE KLAS NA ROK SZKOLNY 2019/2020

dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej

 

PROPOZYCJE KLAS NA ROK SZKOLNY 2019/2020

dla absolwentów gimnazjum

opracowała Anna Kleinschmidt

Zasady rekrutacji

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, są przyjmowani do I LO w Tczewie w pierwszej kolejności.

DLA ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Poniższe zasady przeliczania punktów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej I LO w Tczewie decyduje suma punktów (maksymalnie 200), której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100),
 2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wybranych przez Dyrektora I LO w Tczewie (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72),
 3. punkty uzyskane za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 28).


Ad. 1.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki przedstawione w procentach przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnoży się przez 0,35.

Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przedstawiony w procentach przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnoży się przez 0,3.

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty na podstawie odpowiednich przepisów przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danych przedmiotów zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Ad. 2.

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty według zasady:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.


Ad. 3.

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty,
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,
 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się maksymalnie 18 punktów, w szczególności:
  1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Poniższe zasady przeliczania punktów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej I LO w Tczewie decyduje suma punktów (maksymalnie 200), której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100),
 2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wybranych przez Dyrektora I LO w Tczewie (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72),
 3. punkty uzyskane za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 28).


Ad. 1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnoży się przez 0,2.

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie odpowiednich przepisów przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z danych przedmiotów zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.


Ad. 2.

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty według zasady:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.


Ad. 3.

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty,
 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,
 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się maksymalnie 18 punktów, w szczególności:
  1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

opracowała Anna Kleinschmidt

Terminy rekrutacji

Poniższe terminy są zgodne z Zarządzeniem nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku.

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

od 13 maja 2019 roku do 18 czerwca 2019 roku

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 czerwca 2019 roku

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 21 czerwca 2019 roku do 25 czerwca 2019 roku

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego

od 13 maja 2019 roku do 4 lipca 2019 roku

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5 lipca 2019 roku godz. 10.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 lipca 2019 roku do godz. 14.00

przedłożenie przez rodzica kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO w Tczewie

12 lipca 2019 roku godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 roku do 8 sierpnia 2019 roku

postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
(w przypadku wolnych miejsc)

od 12 lipca 2019 roku do 14 sierpnia 2019 roku

składanie wniosków o przyjęcie do I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 lipca 2019 roku do 14 sierpnia 2019 roku do godz. 9.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 sierpnia 2019 roku godz. 10.00

podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 28 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00

przedłożenie przez rodzica kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO w Tczewie

29 sierpnia 2019 roku godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 sierpnia 2019 roku do 25 września 2019 roku

postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

opracowała Anna Kleinschmidt

DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy ósmoklasistów, gimnazjalistów, rodziców i nauczycieli.

 

PROGRAM

PUNKT INFORMACYJNY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM

11.00 -11.30

spotkanie informacyjne z dyrektorem I LO w sali gimnastycznej
ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu Chemicznego Skłodowska górą! z udziałem dziekana i prodziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz starosty Powiatu Tczewskiego

 

JĘZYKI OBCE

11.30 -13.00 festiwal piosenki w języku obcym - „Love is in the air”, sala 31/III piętro
11.30 - 14.00 prezentacja oferty językowej szkoły, gry i zabawy w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim, sala 5 i 6/parter

 

JĘZYK OJCZYSTY I KULTURA

11.45 - 14.00 grupa debatancka - spotkanie z uczniami i nauczycielem prowadzącym, sala 33/I piętro
11.45 - 12.15

„Kultura języka polskiego” - wykład, sala 21/II piętro

11.30 - 14.00 spotkanie z członkami Dyskusyjnego Klubu Filmowego „DEKAEF”, sala 21/II piętro
11.00 - 14.00

prezentacja biblioteki i czytelni szkolnej, sala 7/parter

11.30 - 14.00 quiz historyczny i prezentacja multimedialna, sala 14/I piętro
11.30 - 14.00

polonistyczny tor przeszkód, sala 2/parter

12.00 - 14.00 kroniki szkolne - 70-lecie I Liceum Ogólnokształcącego, sala 25/ II piętro

 

NAUKI ŚCISŁE 

11.30 - 14.00

gry i zabawy logiczno-matematyczne, sala 16/I piętro oraz sala 11/I piętro

12.30 - 13.15

„Wystrzałowa Chemia” - pokazy  doświadczeń chemicznych, sala 22/II piętro

11.30 - 14.00

interaktywny quiz geograficzny, sala 23/II piętro

12.30 - 13.15

„Grywalizacja” - pokaz planszowych gier naukowych, sala 30/III piętro

12.00 - 13.30

„Zrób to sam” - preparatyka mikroskopowa, sala 34/III piętro

11.30 - 14.00

„Cyberlandia” - pracownia komputerowa, sala nr 35/III piętro


SPORT 
 
11.30 - 14.00 zawody piłki nożnej na boisku szkolnym oraz rozgrywki piłki plażowej 
11.30 - 14.00

„Bądź fit na wiosnę” - zajęcia w siłowni szkolnej, sala 04/niski parter

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  

11.30 - 14.00 spotkanie z członkami Samorządu Szkolnego w kawiarence, sala 15/I piętro
Jesteś tutaj: Strona główna > Rekrutacja > Rekrutacja